വെനിസ്വേലൻ പ്രതിസന്ധിയെ നോക്കികാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും…മോദിയെപ്പോലൊരു ഭരണാധികാരിയുടെ വില…

0

ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിരുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രം വെനിസ്വേല,ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടറി വീഴുമ്പോൾ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രാധാന്യവും പ്രാഗത്ഭ്യവും മോദിജിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കാണാം…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here