അയ്യപ്പനെ അവഹേളിച്ച്,അപമാനിച്ച് ,വിജയാഘോഷം ദുർഗ്ഗ മാലതി എന്ന സഖാത്തിയുടെ വൃത്തികെട്ട മനസ്സ് |SwamiAyyappan

LEFTARTIST INSULTS SWAMI AYYAPPA,DURGAMALATHY

0