രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, കോമാളിത്തരമല്ലാതെ വേറെ എന്തറിയാം ?

    0

    രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, കോമാളിത്തരമല്ലാതെ വേറെ എന്തറിയാം ?