ട്രാക്ടറുമായി ആഭാസന്മാർ, അടി അടിയോടടി.. അടി കൊണ്ട് ഓടി തള്ളി, ആഘോഷിച്ച് മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ | Police Action on Tractor Rally

0

ട്രാക്ടറുമായി ആഭാസന്മാർ, അടി അടിയോടടി.. അടി കൊണ്ട് ഓടി തള്ളി, ആഘോഷിച്ച് മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ | Police Action on Tractor Rally