മുന്നോക്ക സംവരണ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭേദഗതി ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടുമായി എൻ എസ് എസ് രംഗത്ത് .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here