നടൻ കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നതാണ് ശരി; കർഷക ബിൽ ദാ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ നോട്ടത്തിൽ; അതാണ് ശരി | Krishnakumar

0

നടൻ കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നതാണ് ശരി; കർഷക ബിൽ ദാ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ നോട്ടത്തിൽ; അതാണ് ശരി | Krishnakumar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here