അമേരിക്കയ്ക്കും ജർമനിക്കുമെല്ലാം ഇനി മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ ആയുധങ്ങൾ മോടിയോടെ…

0

വൻ ശക്തികളായ അമേരിക്കയും,ജർമനിയും,ഇസ്രായേലും ഉൾപ്പെടെ 42 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആയുധ സാമഗ്രികൾ കയറ്റി അയച്ച് ഭാരതം.ഈ നേട്ടം മോദിജിയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലൂടെ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here