ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത്.ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഭൂമി ലേലത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു.!! മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭൂമി പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുന്നു’!!തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കരുതൽ ശേഖരത്തിന്ന് കടമെടുക്കുന്നു.ശബരിമല എയർപോർട്ട് പ്രോജക്റ്റുമായി പാതിരി പറക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here