തൊഴിലാളികളെ പറ്റിച്ചേ.. സമരം ചെയ്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും..

0

തൊഴിലാളികളെ പറ്റിച്ചേ.. സമരം ചെയ്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും.. #PINARAYIVIJAYAN #LDFGOVERNMENT #TRADEUNIONS #CITU #INTUC #NATIONALBANDH #HARTAL #TATWAMAYINEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here