ഇന്ത്യയുടെ കൈയിൽനിന്നും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതു പോരാതെ ഫ്രാൻസിനോടും പണി ഇരന്നു വാങ്ങുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ | FRANCE

    0

    ഇന്ത്യയുടെ കൈയിൽനിന്നും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതു പോരാതെ ഫ്രാൻസിനോടും പണി ഇരന്നു വാങ്ങുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ | FRANCE