റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച് ജയ് ശ്രീറാം… സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ മന്ത്ര ധ്വനികൾ മുഴങ്ങി

0

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച് ജയ് ശ്രീറാം… സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ മന്ത്ര ധ്വനികൾ മുഴങ്ങി | Brahmos Missile regiment Swamiye Sharanamayyappa