പരാജയ ഭാരം ബിഡിജെഎസ്സിന്റെ തലയിലിട്ടു കൈ കഴുകുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം, ലേശം ഉളുപ്പൊക്കെ ആവാം കേട്ടോ | KERALABJP

    0

    പരാജയ ഭാരം ബിഡിജെഎസ്സിന്റെ തലയിലിട്ടു കൈ കഴുകുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം, ലേശം ഉളുപ്പൊക്കെ ആവാം കേട്ടോ | KERALABJP