എ എ റഹിം സഖാവേ.. വേല കയ്യിലിരിക്കട്ടേ..

0

എ എ റഹിം സഖാവേ.. വേല കയ്യിലിരിക്കട്ടേ.. #AARaheem #DYFI #POPULARFRONT #SDPI #DYFI #TATWAMAYINEWS