ഭീകരവാദം പിടിമുറുക്കും.. ആശങ്കയോടെ കേരളം.. സത്യദീപം പറയുന്നത് സത്യം മാത്രം..

0

ഭീകരവാദം പിടിമുറുക്കും.. ആശങ്കയോടെ കേരളം.. സത്യദീപം പറയുന്നത് സത്യം മാത്രം..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here