മന്ത്രി കെ.ടി ജലീലിന് പങ്ക്? സി-ആപ്റ്റിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ സ്വർണ്ണം മലപ്പുറത്ത് എത്തിക്കും?

0

മന്ത്രി കെ.ടി ജലീലിന് പങ്ക്? സി-ആപ്റ്റിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ സ്വർണ്ണം മലപ്പുറത്ത് എത്തിക്കും? സി-ആപ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യും..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here