മലയാള സിനിമയെ തകർക്കുന്നത് കാരവാൻ സംസ്കാരം.. സിനിമയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഇന്നില്ല.. മുതിർന്ന സംവിധായകൻ വിജി തമ്പി തുറന്നടിക്കുന്നു..

0

മലയാള സിനിമയെ തകർക്കുന്നത് കാരവാൻ സംസ്കാരം.. സിനിമയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഇന്നില്ല.. മുതിർന്ന സംവിധായകൻ വിജി തമ്പി തുറന്നടിക്കുന്നു..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here