മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഹിന്ദു പ്രവാസികൾക്ക് ഒന്നുമില്ല.. ഇതാണോ മതേതരത്വം?

0

മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഹിന്ദു പ്രവാസികൾക്ക് ഒന്നുമില്ല.. ഇതാണോ മതേതരത്വം?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here