0

അറിയാതെ പമ്മി വന്ന് ഡാം തുറക്കും…ഇത് പുതിയ വിനോദം…
ഒന്ന് വന്നിട്ടും പഠിക്കില്ല…ആരും അറിയാതെ അരുവിക്കര ഡാം തുറന്ന് വീണ്ടും അധികൃതർ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here