0

എന്ത് തോന്ന്യാസത്തിനും സഭയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പ്…പിന്നെ എന്തു കാണിച്ചാലെന്താ?…
ഇടുക്കിയിലെ അരമനയിൽ ലോക്ക്ടൗണിന്റെ മറവിൽ അനാശ്യാസ്യം കാട്ടിയ വൈദികന് സഭ സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നു…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here