പാക്കിസ്ഥാൻ രോഗികളെ ഓടിച്ചു വിടുന്നു, നാടുകടത്തുന്നു.. ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്ന ഭീരു..

0

പാക്കിസ്ഥാൻ രോഗികളെ ഓടിച്ചു വിടുന്നു, നാടുകടത്തുന്നു.. ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്ന ഭീരു..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here