പ്ലാന്‍ ബിയും ആവിഷ്ക്കരിച്ച് കേന്ദ്രം.. ജനങ്ങളെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് മോദി സര്‍ക്കാര്‍..

0

പ്ലാന്‍ ബിയും ആവിഷ്ക്കരിച്ച് കേന്ദ്രം.. ജനങ്ങളെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് മോദി സര്‍ക്കാര്‍.. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊറോണയ്ക്കതിരായ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനായി പ്ലാന്‍ ബിയും കേന്ദ്രം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here