ഐസക്ക് സാറിന് പണം മാത്രം മതി.. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ചത്താലെന്താ ജീവിച്ചാലെന്താ..

0

ഐസക്ക് സാറിന് പണം മാത്രം മതി.. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ചത്താലെന്താ ജീവിച്ചാലെന്താ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here