ആരാച്ചാർ നമുക്കാര് ?

0

ആരാച്ചാർ നമുക്കാര് ? നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികൾ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ അരാച്ചാർമാരുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ.. #nirbhaya #arachar #hangman #nirbhayahangman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here