സഖാക്കന്മാർ എന്നാൽ ഉരുണ്ടുകളിയുടെയും, ഉഡായിപ്പുകളുടെയും ഉസ്താദുമാർ..

0

സഖാക്കന്മാർ എന്നാൽ ഉരുണ്ടുകളിയുടെയും, ഉഡായിപ്പുകളുടെയും ഉസ്താദുമാർ.. രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് രാജ്യസഭംഗമായതിൽ സഖാക്കന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മാറാത്ത ചൊറിച്ചിൽ.. #ranjangogoy #rajyasabha #cpm #inc #ranjangogoy #rajyasabha #cpm #inc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here