മയക്കുമരുന്ന് കടത്താനുള്ള പുതിയ പണി കണ്ടോ? മയക്കുമരുന്ന് ഇങ്ങനെയും കടത്താം.. #drug #drugpedler #drugpedling #drugabuse

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here