ദാവൂദ് ഇബ്രാഹീം ഇന്ത്യയെ തകർക്കുമായിരുന്നു.. #davoodibrahim #rakeshmariya #mumbaiunderworld #bombayunderworld #tatwamayinews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here