ലോക കേരളസഭയോ ലോക ധൂർത്ത് സഭയോ? ഊണിന് രൂപ 2000.. #lokakeralasabha #keralasabha #keralagovernment #ldfgovernment #pinarayivijayan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here