വാവയെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണം.. കൊല്ലാകൊല ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്.. പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വാവ സുരേഷിനെ വെറുതെ വിടുക,അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു പകരം സ്പെക്കുലേഷൻ അടിക്കുന്നത് നിർത്തുക എല്ലാവരും.. #vavasuresh #snakebite #snakecatcher #tatwamayinews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here