സുകുമാരൻ നായരാര്…മാടമ്പിത്തമ്പുരാനോ?…

0

എൻ എസ് എസ് എന്ന മഹാ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ അഹങ്കാരത്തിനും ധാർഷ്ട്യത്തിനും പേരുകേട്ട ആളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം,എന്നാൽ ഇത്ര അഹങ്കാരം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അറിയുന്നതിപ്പോഴാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here