കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ പണിതുടങ്ങി.. വർഗീയ ലഹളയുണ്ടാക്കും?

0

കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ പണിതുടങ്ങി.. വർഗീയ ലഹളയുണ്ടാക്കും? #CAB #CABPROTEST #WELCOMECAB #MAPPILALAHALA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here