വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത്, രാജ്യത്തോടൊപ്പം.. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം.. വാർത്തകളുടെ ലോകത്ത് ‘ടീം തത്വമയി..’

0

വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത്, രാജ്യത്തോടൊപ്പം.. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം.. വാർത്തകളുടെ ലോകത്ത് ‘ടീം തത്വമയി..’ #workfromhome #IndiaFightsCorona #HelpUsToHelpYou #JantaCurfew #coronavisus #covid19 #tatwamayinews #tatwamayitv #teamtatwamayi