കോവിഡ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടും?

0

കോവിഡ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടും?
പി.ആർ.എസ് ആശുപത്രിയിലെ ചീഫ് ഇന്‍റെര്‍വെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. കെ.ആർ. സന്തോഷ്‌ വിശദീകരിക്കുന്നു..