എസ്ഡിപിഐ ഭീകരവാദികൾ ക്ഷേത്രം തകർത്തു..കൊത്തി കൊത്തി മുറത്തിൽ കയറിത്തുടങ്ങി|SDPI

0